Správa osobních údajů

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Účelem těchto pravidel ochrany osobních údajů je seznámit subjekt se zpracováním jeho osobních údajů, s jednotlivými účely zpracování, rozsahem a dobou zpracování osobních údajů.

1.2. Dokument upravuje zpracování osobních údajů zejména následujících subjektů údajů: návštěvníků webových stránek www.rajec.com, zákazníků a osob požadujících po správci poskytnutí informace.

1.3. Tato pravidla ochrany osobních údajů mohou být bez předchozího upozornění pravidelně doplňována, upravována nebo jinak aktualizována. S Vašimi osobními údaji (jak jsou definovány níže) se však bude vždy nakládat v souladu s těmi Pravidly ochrany osobních údajů, která byla platná v době jejich shromáždění.

1.4. Tato pravidla ochrany osobních údajů se netýkají osobních údajů právnických osob, včetně názvu, právní formy a kontaktních údajů právnické osoby.

2. SPRÁVCE

2.1. Správcem osobních údajů je společnost Kofola Československo a.s., se sídlem Za Drahou 165/1, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, Česká republika, IČ 27767680, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 3021.

2.2. Kontaktní údaje pro uplatnění dotazů týkajících se osobních údajů, pro podání stížností, námitek či pro využití práv jsou následující:

E-mail: [email protected], jako subjekt/předmět e-mailu musí být uvedeno „GDPR“

Poštovní adresa: Kofola Československo a.s., Legal Affairs Department, se sídlem Nad Porubkou 2278/31a, Poruba, 708 00 Ostrava 4.

3. ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1. Správce tímto informuje subjekty údajů, že zpracovává jejich osobní údaje na základě níže uvedených právních základů, pro níže uvedené účely a po níže stanovenou dobu a v uvedeném rozsahu:

4. PŘÍMÝ MARKETING NA ŽÁDOST SUBJEKTU

4.1. Právní základ: Souhlas se zpracováním osobních údajů

4.2. Účelem zpracování osobních údajů: poskytování sdělení o aktivitách, novinkách, službách a produktech správce, respektive společností v rámci koncernu správce a třetích osob, dále poskytování informací a nabídek o reklamních akcích správce nebo akcích sponzorovaných ze strany správce či společností v rámci koncernu správce, poskytování případně dalších informací, sdělení a nabídek, to vše včetně zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky

4.3. Doba zpracování osobních údajů: doba neurčitá, nejpozději však doba odvolání souhlasu ze strany subjektu údajů

4.4. Z odběru zasílání obchodních sdělení elektronickou cestou se můžete kdykoliv odhlásit, a to prostřednictvím odkazu v každém obchodním sdělení anebo oznámením zaslaným na adresu sídla správce anebo na e-mail: [email protected]

4.5. Rozsah zpracování osobních údajů: v rozsahu příslušného formuláře – identifikační údaje (titul, jméno, příjmení) a kontaktní údaje (telefonní kontakt, e-mail, adresa), a další související údaje

5. SOUTĚŽE, MARKETINGOVÉ AKCE

5.1. Právní základ: Souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž tento je podmínkou účasti v soutěži, souhlas je možno kdykoliv odvolat, avšak účast soutěžícího v soutěži bude ukončena

5.2. Účelem zpracování osobních údajů: realizace soutěže, organizace, vedení, vyhodnocení soutěže, kontrola a předání výher

5.3. Doba zpracování osobních údajů: od okamžiku zahájení soutěže do uplynutí 6 měsíců po skončení soutěže, není-li uvedeno v pravidlech soutěže jinak, následně budou uchovány pouze nezbytné dokumenty pro případ kontroly orgánu dozoru

5.4. Rozsah zpracování osobních údajů: údaje vyplněné v registračním formuláři dle příslušných pravidel soutěže/marketingové akce, a dále údaj o zapojení se do soutěže, datum a čas registrace, IP adresa zařízení, ze kterého byla provedena registrace a další údaje, které jsou uvedeny v příslušných pravidlech soutěže/marketingové akce (zejména doručovací adresa apod.). Rozsah zpracování osobních údajů se může lišit vždy v závislosti na dané soutěži či marketingové akci

6. VYTVOŘENÍ A SPRÁVA OSOBNÍHO PROFILU NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH SPRÁVCE

6.1. Právní základ: Souhlas se zpracováním osobních údajů

6.2. Účelem zpracování osobních údajů: vytvoření a spravování osobního profilu subjektu údajů na webových stránkách včetně zaznamenávání vkládaných informací subjektu údajů, zasílání marketingových sdělení

6.3. Doba zpracování osobních údajů: doba neurčitá, nejpozději však doba odvolání souhlasu ze strany subjektu údajů

6.4. Rozsah zpracování osobních údajů: údaje vyplněné v registračním formuláři, datum a čas registrace, IP adresa zařízení, ze kterého byla provedena registrace, sportovní aktivita včetně údajů souvisejících se sportovní aktivitou a s výpočtem pitného režimu a další související údaje

7. ZODPOVÍDÁNÍ OBECNÝCH DOTAZŮ K PRODUKTŮM A SLUŽBÁM SPRÁVCE

7.1. Právní základ: Oprávněný zájem správce

7.2. Účelem zpracování osobních údajů: poskytování informací na dotazy položené subjektem údajů prostřednictvím e-mailového či telefonického kontaktu umístěného na webových stránkách, osobního sdělení, popřípadě s využitím jiných dostupných kontaktů správce

7.3. Doba zpracování osobních údajů: po dobu nezbytně nutnou, maximálně po dobu 1 roku od položení dotazu

7.4. Rozsah zpracování osobních údajů: v rozsahu nezbytném pro tento účel – identifikační údaje (titul, jméno, příjmení) a kontaktní údaje (e-mail, telefonní číslo), znění dotazu, hlasový záznam (s Vaším souhlasem, ten je uchováván po dobu 90 dní) a další související údaje

8. OPRÁVNĚNÝ ZÁJEM SPRÁVCE NA OCHRANU SVÝCH PRÁV

8.1. Právní základ: Oprávněný zájem správce

8.2. Účelem zpracování osobních údajů: ochrany práv správce, tedy vymáhání svých práv (včetně pohledávek), obrany proti nárokům subjektů či třetích osob a pro obranu při kontrolních řízení ze strany orgánu dozoru

8.3. Doba zpracování osobních údajů: nejdéle 3 roky od ukončení zpracování dle původního právního základu a poté pouze, pokud je aktivní soudní či jiné řízení (po dobu trvání daného řízení)

Doba se odvíjí od obecné promlčecí doby a rovněž možnosti orgánu dozoru učinit kontrolu zpětně až tři roky. Proti tomuto zpracování je možno podat námitky dle čl. 9 těchto Pravidel ochrany osobních údajů.

9. ODVOLÁNÍ SOUHLASU, PODÁNÍ NÁMITEK A STÍŽNOSTÍ

9.1. Souhlas, který subjekt údajů správci udělil, je možné kdykoliv odvolat na e-mailu [email protected] (uvést předmět GDPR) nebo na adrese Kofola Československo a.s., Legal Affairs Department, se sídlem Nad Porubkou 2278/31a, Poruba, 708 00 Ostrava 4.

9.2. Pokud je zpracování založeno na oprávněném zájmu, subjekt údajů proti tomuto může podat námitky. Podání námitek vede k přezkoumání oprávněnosti námitek a podání informace subjektu o vyřízení těchto námitek. Námitky mohou být podány na e-mailu [email protected] (uvést předmět GDPR) nebo na adrese Kofola Československo a.s., Legal Affairs Department, se sídlem Nad Porubkou 2278/31a, Poruba, 708 00 Ostrava 4.

9.3. Pokud má subjekt údajů za to, že správce při zpracování osobních údajů nepostupuje dle právních předpisů či má subjekt jiné výhrady, může podat stížnost na e-mailu [email protected] (uvést předmět GDPR) nebo na adrese Kofola Československo a.s., Legal Affairs Department, se sídlem Nad Porubkou 2278/31a, Poruba, 708 00 Ostrava 4.

9.4. Subjekt údajů může kdykoliv podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00, Praha 7, www.uoou.cz.

10. PŘÍJEMCI, ZPRACOVATELÉ

10.1. Příjemci osobních údajů jsou společnosti ve skupině správce.

10.2. K osobním údajům mohou mít v nezbytném rozsahu přístup zpracovatelé zejména z těchto kategorií: marketingové společnosti, účetní společnosti, auditorské společnosti, společnosti poskytující právní služby, společnosti poskytující IT služby, společnosti zabývající se internetovým marketingem, společnosti zabývající se vývojem, prodejem a servisem marketingových systémů, společnosti zabývající se vývojem a implementací podnikových systémů, společnosti zabývající se vývojem webových a mobilních aplikací, společnosti poskytující software licenci pro online komunikaci, přepravní společnosti.

10.3. Správce je oprávněn poskytnout osobní údaje třetí straně, je-li mu tato povinnost uložena za účelem splnění zákonné povinnosti anebo rozhodnutím orgánu státní správy.

11. COOKIES

11.1. Tyto webové stránky využívají anonymní analytické nástroje, včetně souborů cookies generovaných Google Analytics. Soubory cookies jsou malé datové soubory, které jsou umístěny ve Vašem počítači, smartphonu nebo jiném zařízení. Soubory cookies se ukládají na hard disku Vašeho zařízení bez jakéhokoli rizika, že by jej mohly poškodit.

11.2. Soubory cookies nám umožňují během Vašeho pohybu na webových stránkách automaticky shromažďovat určité údaje subjektů údajů jako uživatelů, například:

11.2.1. IP adresu uživatele (tuto adresu, která umožňuje přístup k internetu, přiřadí zařízení uživatele poskytovatel internetových služeb; informace, které se v průběhu návštěvy uživatele na webových stránkách mění, neumožňují osobní identifikaci uživatele);

11.2.2. datum a čas návštěvy uživatele na webových stránkách;

11.2.3. operační systém na zařízení uživatele a to, jaký používá prohlížeč;

11.2.4. jak uživatel přistupuje na webové stránky.

11.3. Webové stránky používají dva typy souborů cookies:

11.3.1. Naprosto nezbytné soubory cookies: Tyto soubory cookies jsou naprosto zásadní k tomu, aby subjektu údajů (uživateli) umožnily bezpečný pohyb na webových stránkách a využívání jejich funkcí.

11.3.2. Výkonnostní soubory cookies: Tyto soubory cookies shromažďují analytické informace o tom, jak návštěvníci webové stránky užívají, například o stránkách, jež návštěvníci navštěvují nejčastěji, a dále pokud dostanou chybové hlášení z webových stránek. Mezi tyto soubory patří analytické soubory cookies generované Google Analytics.

11.4. Tyto typy souborů cookies neshromažďují informace, které uživatele přímo identifikují; místo toho využívají čísla a kódy. Tyto informace jsou užívány výhradně ke správě webových stránek a zlepšení uživatelského komfortu. Informace se nevyužívají k vytváření profilů uživatelů ani pro účely cílené reklamy. Společnost neuchovává shromážděné osobní údaje (identifikační soubor cookie) po dobu delší než třináct měsíců. Návštěvou těchto webových stránek souhlasíte s užíváním výkonnostních souborů cookies na zařízení subjektu.

Výkonové soubory

NázevDoménaVypršíPopis
__utmz.rajec.com6 měsíců 2 dnyJedná se o jeden ze čtyř hlavních souborů cookie nastavených službou Google Analytics, která vlastníkům webových stránek umožňuje sledovat míru chování návštěvníků týkající se výkonu stránek. Tento soubor cookie identifikuje zdroj provozu na webu – takže Google Analytics může majitelům stránek sdělit, odkud návštěvníci přišli na web. Cookie má životnost 6 měsíců a je aktualizován pokaždé, když jsou data odeslána do Google Analytics.
__utmt.rajec.com10 minutTento soubor cookie nastavuje Google Analytics. Podle jejich dokumentace se používá k omezení rychlosti požadavku na službu – omezení sběru dat na stránkách s vysokým provozem. Vyprší po 10 minutách
__utma.rajec.com2 rokyToto je jeden ze čtyř hlavních souborů cookie nastavených službou Google Analytics, která vlastníkům webových stránek umožňuje sledovat chování návštěvníků a měřit výkon stránek. Tento soubor cookie ve výchozím nastavení trvá 2 roky a rozlišuje mezi uživateli a relacemi. Používá se k výpočtu statistik nových a vracejících se návštěvníků. Soubor cookie se aktualizuje pokaždé, když jsou data odeslána do Google Analytics. Životnost souboru cookie mohou přizpůsobit vlastníci webových stránek.
__utmc.rajec.comZasedáníToto je jeden ze čtyř hlavních souborů cookie nastavených službou Google Analytics, která vlastníkům webových stránek umožňuje sledovat chování návštěvníků a měřit výkon stránek. Nepoužívá se na většině webů, ale je nastaven tak, aby umožňoval interoperabilitu se starší verzí kódu Google Analytics známého jako Urchin. V této starší verzi to bylo použito v kombinaci s cookie __utmb k identifikaci nových relací / návštěv pro vracející se návštěvníky. Při použití Google Analytics se vždy jedná o cookie relace, které se zničí, když uživatel zavře prohlížeč. Je-li to považováno za trvalý soubor cookie, pravděpodobně to bude jiná technologie, která soubor cookie nastavuje.
_ga.rajec.com2 rokyTento název souboru cookie je spojen s Google Universal Analytics – což je významná aktualizace běžněji používané analytické služby Google. Tento soubor cookie se používá k rozlišení jedinečných uživatelů přiřazením náhodně vygenerovaného čísla jako identifikátoru klienta. Je součástí každého požadavku na stránku na webu a slouží k výpočtu údajů o návštěvnících, relacích a kampaních pro analytické přehledy webů.
_gid.rajec.com1 denTento soubor cookie nastavuje Google Analytics. Ukládá a aktualizuje jedinečnou hodnotu pro každou navštívenou stránku a slouží k počítání a sledování zobrazení stránek.
_gat_UA-200298953-2.rajec.com1 minutaToto je soubor cookie typu vzoru nastavený službou Google Analytics, kde prvek vzoru v názvu obsahuje jedinečné identifikační číslo účtu nebo webu, ke kterému se vztahuje. Jedná se o variantu cookie _gat, která se používá k omezení množství dat zaznamenaných společností Google na webech s velkým objemem provozu.
__utmb.rajec.com30 minutToto je jeden ze čtyř hlavních souborů cookie nastavených službou Google Analytics, která vlastníkům webových stránek umožňuje sledovat chování návštěvníků a měřit výkon stránek. Tento soubor cookie určuje nové relace a návštěvy a vyprší po 30 minutách. Soubor cookie se aktualizuje pokaždé, když jsou data odeslána do Google Analytics. Jakákoli aktivita uživatele v rámci 30minutové životnosti se bude počítat jako jedna návštěva, i když uživatel odejde a poté se vrátí na web. Návrat po 30 minutách se bude počítat jako nová návštěva, ale vracející se návštěvník.

Funkční soubory

NázevDoménaVypršíPopis
wordpress_test_cookierajec.comZasedáníPoužívá se na webech vytvořených pomocí WordPressu. Testuje, zda má prohlížeč povoleny soubory cookie
pll_languagerajec.com1 rokUložení nastavení jazyka.

12. POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTU

12.1. Transparentní informace, sdělení a postupy pro výkon práv subjektu údajů

12.1.1. Správce přijme vhodná opatření, aby poskytl subjektu údajů stručným, transparentním, srozumitelným a snadno přístupným způsobem za použití jasných a jednoduchých jazykových prostředků veškeré informace (např. o zpracovateli osobních údajů a o průběhu tohoto zpracování) a učinil veškerá sdělení o zpracování. Správce subjektu údajů informace poskytne písemně nebo jinými prostředky (například v elektronické formě). Za předpokladu, že identita je prokázána jinými způsoby, má subjekt údajů také právo zažádat o poskytnutí těchto informací ústně.

12.1.2. Správce neodmítne vyhovět žádosti subjektu údajů při výkonu práv subjektu údajů (zejm. práva na přístup), ledaže doloží, že nemůže zjistit totožnost subjektu údajů, k němuž se dotčené údaje vztahují.

12.1.3. Subjekt má právo na to, aby mu správce poskytl na žádost informace o přijatých opatřeních, a to bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Správce bude subjekt o jakémkoliv takovém prodloužení informovat do jednoho měsíce od obdržení žádosti spolu s důvody pro tento odklad. Jestliže subjekt žádost podal v elektronické formě, poskytnou se informace v elektronické formě, je-li to možné a pokud nepožaduje jiný způsob.

12.1.4. Pokud správce nepřijme opatření, o něž subjekt požádal, informuje subjekt bezodkladně a nejpozději do jednoho měsíce od přijetí žádosti o důvodech nepřijetí opatření a o možnosti podat stížnost u dozorového úřadu a žádat o soudní ochranu.

12.1.5. Správce informuje subjekt údajů, že veškeré tyto informace, sdělení a úkony jsou udělovány bezplatně. Pokud jsou žádosti podané vyhodnocené jako zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, a zejména pokud se opakují, může správce buď:

 • a) uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů; nebo
 • b) odmítnout žádosti vyhovět.

12.1.6. Zjevnou nedůvodnost nebo nepřiměřenost žádosti dokládá správce.

12.1.7. Pokud má správce důvodné pochybnosti o totožnosti fyzické osoby, která podává žádost, může požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení totožnosti subjektu.

12.1.8. Informace, které mají být subjektu poskytnuty, mohou být doplněny standardizovanými ikonami s cílem poskytnout snadno viditelným, srozumitelným a jasným způsobem přehled o zamýšleném zpracování. Pokud jsou ikony prezentovány v elektronické formě, musí být strojově čitelné.

12.2. Právo na přístup k osobním údajům

12.2.1. Subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím:

 • a) účely zpracování;
 • b) kategorie dotčených osobních údajů;
 • c) příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích;
 • d) plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby;
 • e) existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování anebo vznést námitku proti tomuto zpracování;
 • f) právo podat stížnost u dozorového úřadu;
 • g) veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů;
 • h) skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování,
 • i) a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů.

12.3. Právo na opravu

12.3.1. Subjekt má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se jej týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má také právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

12.4. Právo na výmaz („právo být zapomenut“)

12.4.1. Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se jej týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

 • a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
 • b) subjekt odvolá souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovávány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;
 • c) subjekt vznese námitky proti zpracování (podle níže uvedeného „práva vznést námitku“) a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování;
 • d) osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
 • e) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje;
 • f) osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti v případě osoby mladší 16 let, u níž musí ke zpracování dle účinné právní úpravy dát souhlas osoba vykonávající rodičovskou zodpovědnost.

12.5. Právo na omezení zpracování

12.5.1. Subjekt má právo na to, aby správce omezil zpracování, v kterémkoli z těchto případů:

 • a) pokud subjekt popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;
 • b) zpracování je protiprávní a subjekt odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;
 • c) správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 • d) pokud subjekt vznesl námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu.

12.6. Oznamovací povinnost ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování

12.6.1. Správce oznamuje jednotlivým příjemcům, jimž byly osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy nebo výmazy osobních údajů nebo omezení zpracování s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Správce bude subjekt údajů informovat o těchto příjemcích, pokud to bude požadovat.

12.7. Právo na přenositelnost údajů

12.7.1. Subjekt má právo získat osobní údaje, které se jej týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil.

12.8. Právo vznést námitku

12.8.1. Z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace má subjekt údajů právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají.

12.8.2. Pokud vznese subjekt námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

12.9. Automatizované individuální rozhodování, včetně profilování

12.9.1. Subjekt má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něj právní účinky nebo se jej obdobným způsobem významně dotýká. Správce neprovádí žádná rozhodnutí založená výhradně na automatizovaném zpracování.

13. ODKAZY NA JINÉ WEBOVÉ STRÁNKY

13.1. Webové stránky provozované Správcem mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky. Nad těmito webovými stránkami nemá Správce žádnou kontrolu. Správce návštěvníky upozorňuje, že neodpovídá za ochranu a soukromí jakýchkoli informací, které návštěvník poskytne při navštívení takových webových stránek, a na takové webové stránky se nevztahují tato pravidla ochrany osobních údajů.

14. DEFINICE

14.1. Osobním údajem je jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu; například osobním údajem je e-mail, mobilní telefon, osobním údajem může být i údaj o nákupní preferenci ve spojení s příjmením.

14.2. Subjektem údajů je fyzická osoba, jejíž osobní údaje jsou zpracovávány dle tohoto dokumentu.

14.3. Zvláštní kategorií osobních údajů jsou údaje vypovídající o rasovém nebo etnickém původu, politických názorech, členství v odborech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení, zdravotním stavu, sexuálním životě či sexuální orientaci subjektu údajů.

14.4. Zpracováním osobních údajů je jakákoliv operace nebo soustava operací, které správce nebo zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky. Zpracováním osobních údajů se rozumí zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace; shromažďováním osobních údajů systematický postup nebo soubor postupů, jehož cílem je získání osobních údajů za účelem jejich dalšího uložení na nosič informací pro jejich okamžité nebo pozdější zpracování; uchováváním osobních údajů je udržování údajů v takové podobě, která je umožňuje dále zpracovávat; blokováním osobních údajů je operace nebo soustava operací, kterými se na stanovenou dobu omezí způsob nebo prostředky zpracování osobních údajů, s výjimkou nezbytných zásahů; likvidací osobních údajů se rozumí fyzické zničení jejich nosiče, jejich fyzické vymazání nebo jejich trvalé vyloučení z dalších zpracování.

14.5. Správcem je každý subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za něj. Zpracováním osobních údajů může správce zmocnit nebo pověřit zpracovatele.

14.6. Zpracovatelem je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce.

14.7. Účelem zpracování je důvod, proč správce osobní údaje zpracovává.

14.8. Rozsahem rozumíme konkrétní osobní údaje, které jsou zpracovávány, například jméno a příjmení.

14. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

15.1. Tento dokument nabývá účinnosti dne 17. 6. 2021.

15.2. Správce je oprávněn tento dokument aktualizovat. Subjekt je povinen sledovat změny v tomto dokumentu. Aktuální verze tohoto dokumentu je vždy zobrazena na webových stránkách správce a je umožněna jeho archivace.

Nakupujte jednoduše online

 • Rohlik.cz
 • Kosik.cz
 • TESCO