Správa osobných údajov

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. Účelom týchto pravidiel ochrany osobných údajov je oboznámiť subjekt so spracovaním jeho osobných údajov, s jednotlivými účelmi spracovania, rozsahom a obdobím spracovania osobných údajov.

1.2. Dokument upravuje spracovanie osobných údajov najmä nasledujúcich dotknutých osôb: návštevníkov webových stránok www.rajec.com, zákazníkov a osôb požadujúcich od prevádzkovateľa poskytnutie informácie.

1.3. Tieto pravidlá ochrany osobných údajov môžu byť bez predchádzajúceho upozornenia pravidelne doplňované, upravované alebo inak aktualizované. S vašimi osobnými údajmi (ako sú definované nižšie) sa však bude vždy nakladať v súlade s tými Pravidlami ochrany osobných údajov, ktoré boli platné v čase ich zhromaždenia.

1.4. Tieto pravidlá ochrany osobných údajov sa netýkajú osobných údajov právnických osôb vrátane názvu, právnej formy a kontaktných údajov právnickej osoby.

2. PREVÁDZKOVATEĽ

2.1. Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť Kofola Československo a.s. so sídlom Za Drahou 165/1, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, Česká republika, IČO 27767680, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Ostrave, oddiel B, vložka 3021.

2.2. Kontaktné údaje pre uplatnenie otázok týkajúcich sa osobných údajov, pre podanie sťažností, námietok či pre využitie práv sú nasledujúce:

E-mail: [email protected], ako subjekt/predmet e-mailu musí byť uvedené „GDPR“

Poštová adresa: Kofola Československo a.s., Legal Affairs Department, so sídlom Nad Porubkou 2278/31a, Poruba, 708 00 Ostrava 4.

3. SPRACOVÁVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

3.1. Prevádzkovateľ týmto informuje dotknuté osoby, že spracováva ich osobné údaje na základe nižšie uvedených právnych základov, na nižšie uvedené účely a v nižšie stanovenom období a v uvedenom rozsahu:

4. PRIAMY MARKETING NA ŽIADOSŤ DOTKNUTEJ OSOBY

4.1. Právny základ: Súhlas so spracovaním osobných údajov

4.2. Účelom spracovania osobných údajov: poskytovanie informácií o aktivitách, novinkách, službách a produktoch prevádzkovateľa, respektíve spoločností v rámci koncernu prevádzkovateľa a tretích osôb, ďalej poskytovanie informácií a ponúk o reklamných akciách prevádzkovateľa alebo akciách sponzorovaných zo strany prevádzkovateľa či spoločností v rámci koncernu prevádzkovateľa, poskytovanie prípadne ďalších informácií, oznámení a ponúk, to všetko vrátane zasielania obchodných oznamov elektronickými prostriedkami

4.3. Obdobie spracovania osobných údajov: čas neurčitý, najneskôr však chvíľa odvolania súhlasu zo strany dotknutej osoby

4.4. Z odberu zasielania obchodných oznamov elektronickou cestou sa môžete kedykoľvek odhlásiť, a to prostredníctvom odkazu v každom obchodnom ozname alebo oznámením zaslaným na adresu sídla prevádzkovateľa alebo na e-mail: [email protected]

4.5. Rozsah spracovania osobných údajov: v rozsahu príslušného formulára – identifikačné údaje (titul, meno, priezvisko) a kontaktné údaje (telefónny kontakt, e-mail, adresa) a ďalšie súvisiace údaje

5. SÚŤAŽE, MARKETINGOVÉ AKCIE

5.1. Právny základ: Súhlas so spracovaním osobných údajov, pričom tento je podmienkou účasti na súťaži, súhlas je možné kedykoľvek odvolať, avšak účasť súťažiaceho na súťaži bude ukončená

5.2. Cieľom spracovania osobných údajov: realizácia súťaže, organizácia, vedenie, vyhodnotenie súťaže, kontrola a odovzdanie výhier

5.3. Obdobie spracovania osobných údajov: od okamihu začatia súťaže do uplynutia 6 mesiacov po skončení súťaže, ak nie je uvedené v pravidlách súťaže inak, následne budú uchované iba nevyhnutné dokumenty pre prípad kontroly orgánu dozoru

5.4. Rozsah spracovania osobných údajov: údaje vyplnené v registračnom formulári podľa príslušných pravidiel súťaže/marketingovej akcie, a ďalej údaj o zapojení sa do súťaže, dátum a čas registrácie, IP adresa zariadenia, z ktorého bola vykonaná registrácia a ďalšie údaje, ktoré sú uvedené v príslušných pravidlách súťaže/marketingovej akcie (najmä doručovacia adresa a pod.). Rozsah spracovania osobných údajov sa môže líšiť vždy v závislosti od danej súťaže či marketingovej akcie

6. VYTVORENIE A SPRÁVA OSOBNÉHO PROFILU NA WEBOVÝCH STRÁNKACH PREVÁDZKOVATEĽA

6.1. Právny základ: Súhlas so spracovaním osobných údajov

6.2. Účelom spracovania osobných údajov: vytvorenie a spravovanie osobného profilu dotknutej osoby na webových stránkach vrátane zaznamenávania vkladaných informácií dotknutej osoby, zasielanie marketingových oznamov

6.3. Obdobie spracovania osobných údajov: čas neurčitý, najneskôr však chvíľa odvolania súhlasu zo strany dotknutej osoby

6.4. Rozsah spracovania osobných údajov: údaje vyplnené v registračnom formulári, dátum a čas registrácie, IP adresa zariadenia, z ktorého bola vykonaná registrácia, športová aktivita vrátane údajov súvisiacich so športovou aktivitou a s výpočtom pitného režimu a ďalšie súvisiace údaje

7. ZODPOVEDANIE VŠEOBECNÝCH OTÁZOK K PRODUKTOM A SLUŽBÁM PREVÁDZKOVATEĽA

7.1. Právny základ: Oprávnený záujem prevádzkovateľa

7.2. Cieľom spracovania osobných údajov: poskytovanie informácií na otázky položené dotknutou osobou prostredníctvom e-mailového či telefonického kontaktu umiestneného na webových stránkach, osobného oznámenia, prípadne s využitím iných dostupných kontaktov prevádzkovateľa

7.3. Obdobie spracovania osobných údajov: v čase nevyhnutnom, maximálne počas 1 roka od položenia otázky

7.4. Rozsah spracovania osobných údajov: v rozsahu nevyhnutnom na tento účel – identifikačné údaje (titul, meno, priezvisko) a kontaktné údaje (e-mail, telefónne číslo), znenie otázky, hlasový záznam (s vaším súhlasom, ten je uchovávaný počas 90 dní) a ďalšie súvisiace údaje

8. OPRÁVNENÝ ZÁUJEM PREVÁDZKOVATEĽA NA OCHRANU SVOJICH PRÁV

8.1. Právny základ: Oprávnený záujem prevádzkovateľa

8.2. Cieľom spracovania osobných údajov: ochrany práv prevádzkovateľa, teda vymáhanie svojich práv (vrátane pohľadávok), obrany proti nárokom dotknutých či tretích osôb a pre obranu pri kontrolných konaniach zo strany orgánu dozoru

8.3. Obdobie spracovania osobných údajov: najviac 3 roky od ukončenia spracovania podľa pôvodného právneho základu a potom iba, ak je aktívne súdne či iné konanie (počas trvania daného konania)

Obdobie sa odvíja od všeobecnej premlčacej lehoty a takisto možnosti orgánu dozoru urobiť kontrolu spätne až tri roky. Proti tomuto spracovaniu je možné podať námietky podľa čl. 9 týchto Pravidiel ochrany osobných údajov.

9. ODVOLANIE SÚHLASU, PODANIE NÁMIETOK A SŤAŽNOSTÍ

9.1. Súhlas, ktorý dotknutá osoba prevádzkovateľovi udelila, je možné kedykoľvek odvolať na e-maile [email protected] (uviesť predmet GDPR) alebo na adrese Kofola Československo a.s., Legal Affairs Department, so sídlom Nad Porubkou 2278/31a, Poruba, 708 00 Ostrava 4.

9.2. Pokiaľ je spracovanie založené na oprávnenom záujme, dotknutá osoba proti tomuto môže podať námietky. Podanie námietok vedie k preskúmaniu oprávnenosti námietok a podaniu informácie dotknutej osobe o vybavení týchto námietok. Námietky môžu byť podané na e-maile [email protected] (uviesť predmet GDPR) alebo na adrese Kofola Československo a.s., Legal Affairs Department, so sídlom Nad Porubkou 2278/31a, Poruba, 708 00 Ostrava 4.

9.3. Pokiaľ si dotknutá osoba myslí, že prevádzkovateľ pri spracovaní osobných údajov nepostupuje podľa právnych predpisov alebo má dotknutá osoba iné výhrady, môže podať sťažnosť na e-maile [email protected] (uviesť predmet GDPR) alebo na adrese Kofola Československo a.s., Legal Affairs Department, so sídlom Nad Porubkou 2278/31a, Poruba, 708 00 Ostrava 4.

9.4. Dotknutá osoba môže kedykoľvek podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov, Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00, Praha 7, www.uoou.cz.

10. PRÍJEMCOVIA, SPROSTREDKOVATELIA

10.1. Príjemcovia osobných údajov sú spoločnosti v skupine prevádzkovateľa.

10.2. K osobným údajom môžu mať v nevyhnutnom rozsahu prístup sprostredkovatelia najmä z týchto kategórií: marketingové spoločnosti, účtovné spoločnosti, audítorské spoločnosti, spoločnosti poskytujúce právne služby, spoločnosti poskytujúce IT služby, spoločnosti zaoberajúce sa internetovým marketingom, spoločnosti zaoberajúce sa vývojom, predajom a servisom marketingových systémov, spoločnosti zaoberajúce sa vývojom a implementáciou podnikových systémov, spoločnosti zaoberajúce sa vývojom webových a mobilných aplikácií, spoločnosti poskytujúce softvérovú licenciu pre online komunikáciu, prepravné spoločnosti.

10.3. Prevádzkovateľ je oprávnený poskytnúť osobné údaje tretej strane, ak je mu táto povinnosť uložená s cieľom splnenia zákonnej povinnosti alebo rozhodnutím orgánu štátnej správy.

11. COOKIES

11.1. Tieto webové stránky využívajú anonymné analytické nástroje vrátane súborov cookies generovaných Google Analytics. Súbory cookies sú malé dátové súbory, ktoré sú umiestnené vo vašom počítači, smartfóne alebo inom zariadení. Súbory cookies sa ukladajú na harddisku vášho zariadenia bez akéhokoľvek rizika, že by ho mohli poškodiť.

11.2. Súbory cookies nám umožňujú počas vášho pohybu na webových stránkach automaticky zhromažďovať určité údaje dotknutých osôb ako používateľov, napríklad:

11.2.1. IP adresu používateľa (túto adresu, ktorá umožňuje prístup na internet, priradí zariadeniu používateľa poskytovateľ internetových služieb; informácie, ktoré sa v priebehu návštevy používateľa na webových stránkach menia, neumožňujú osobnú identifikáciu používateľa);

11.2.2. dátum a čas návštevy používateľa na webových stránkach;

11.2.3. operačný systém na zariadení používateľa a to, aký používa prehliadač;

11.2.4. ako používateľ pristupuje na webové stránky.

11.3. Webové stránky používajú dva typy súborov cookies:

11.3.1. Absolútne nevyhnutné súbory cookies: Tieto súbory cookies sú absolútne zásadné na to, aby dotknutej osobe (používateľovi) umožnili bezpečný pohyb na webových stránkach a využívanie ich funkcií.

11.3.2. Výkonnostné súbory cookies: Tieto súbory cookies zhromažďujú analytické informácie o tom, ako návštevníci webové stránky používajú, napríklad o stránkach, ktoré návštevníci navštevujú najčastejšie, a ďalej pokiaľ dostanú chybové hlásenie z webových stránok. Medzi tieto súbory patria analytické súbory cookies generované Google Analytics.

11.4. Tieto typy súborov cookies nezhromažďujú informácie, ktoré používateľa priamo identifikujú; namiesto toho využívajú čísla a kódy. Tieto informácie sú používané výhradne na správu webových stránok a zlepšenie používateľského komfortu. Informácie sa nevyužívajú na vytváranie profilov používateľov ani na účely cielenej reklamy. Spoločnosť neuchováva zhromaždené osobné údaje (identifikačný súbor cookie) dlhšie než trinásť mesiacov. Návštevou týchto webových stránok súhlasíte s používaním výkonnostných súborov cookies na zariadenie dotknutej osoby.

Výkonové soubory

NázevDoménaVypršíPopis
__utmz.rajec.com6 měsíců 2 dnyJedná se o jeden ze čtyř hlavních souborů cookie nastavených službou Google Analytics, která vlastníkům webových stránek umožňuje sledovat míru chování návštěvníků týkající se výkonu stránek. Tento soubor cookie identifikuje zdroj provozu na webu – takže Google Analytics může majitelům stránek sdělit, odkud návštěvníci přišli na web. Cookie má životnost 6 měsíců a je aktualizován pokaždé, když jsou data odeslána do Google Analytics.
__utmt.rajec.com10 minutTento soubor cookie nastavuje Google Analytics. Podle jejich dokumentace se používá k omezení rychlosti požadavku na službu – omezení sběru dat na stránkách s vysokým provozem. Vyprší po 10 minutách
__utma.rajec.com2 rokyToto je jeden ze čtyř hlavních souborů cookie nastavených službou Google Analytics, která vlastníkům webových stránek umožňuje sledovat chování návštěvníků a měřit výkon stránek. Tento soubor cookie ve výchozím nastavení trvá 2 roky a rozlišuje mezi uživateli a relacemi. Používá se k výpočtu statistik nových a vracejících se návštěvníků. Soubor cookie se aktualizuje pokaždé, když jsou data odeslána do Google Analytics. Životnost souboru cookie mohou přizpůsobit vlastníci webových stránek.
__utmc.rajec.comZasedáníToto je jeden ze čtyř hlavních souborů cookie nastavených službou Google Analytics, která vlastníkům webových stránek umožňuje sledovat chování návštěvníků a měřit výkon stránek. Nepoužívá se na většině webů, ale je nastaven tak, aby umožňoval interoperabilitu se starší verzí kódu Google Analytics známého jako Urchin. V této starší verzi to bylo použito v kombinaci s cookie __utmb k identifikaci nových relací / návštěv pro vracející se návštěvníky. Při použití Google Analytics se vždy jedná o cookie relace, které se zničí, když uživatel zavře prohlížeč. Je-li to považováno za trvalý soubor cookie, pravděpodobně to bude jiná technologie, která soubor cookie nastavuje.
_ga.rajec.com2 rokyTento název souboru cookie je spojen s Google Universal Analytics – což je významná aktualizace běžněji používané analytické služby Google. Tento soubor cookie se používá k rozlišení jedinečných uživatelů přiřazením náhodně vygenerovaného čísla jako identifikátoru klienta. Je součástí každého požadavku na stránku na webu a slouží k výpočtu údajů o návštěvnících, relacích a kampaních pro analytické přehledy webů.
_gid.rajec.com1 denTento soubor cookie nastavuje Google Analytics. Ukládá a aktualizuje jedinečnou hodnotu pro každou navštívenou stránku a slouží k počítání a sledování zobrazení stránek.
_gat_UA-200298953-2.rajec.com1 minutaToto je soubor cookie typu vzoru nastavený službou Google Analytics, kde prvek vzoru v názvu obsahuje jedinečné identifikační číslo účtu nebo webu, ke kterému se vztahuje. Jedná se o variantu cookie _gat, která se používá k omezení množství dat zaznamenaných společností Google na webech s velkým objemem provozu.
__utmb.rajec.com30 minutToto je jeden ze čtyř hlavních souborů cookie nastavených službou Google Analytics, která vlastníkům webových stránek umožňuje sledovat chování návštěvníků a měřit výkon stránek. Tento soubor cookie určuje nové relace a návštěvy a vyprší po 30 minutách. Soubor cookie se aktualizuje pokaždé, když jsou data odeslána do Google Analytics. Jakákoli aktivita uživatele v rámci 30minutové životnosti se bude počítat jako jedna návštěva, i když uživatel odejde a poté se vrátí na web. Návrat po 30 minutách se bude počítat jako nová návštěva, ale vracející se návštěvník.

Funkční soubory

NázevDoménaVypršíPopis
wordpress_test_cookierajec.comZasedáníPoužívá se na webech vytvořených pomocí WordPressu. Testuje, zda má prohlížeč povoleny soubory cookie
pll_languagerajec.com1 rokUložení nastavení jazyka.

12. POUČENIE O PRÁVACH DOTKNUTEJ OSOBY

12.1. Transparentné informácie, oznámenia a postupy pre výkon práv dotknutej osoby

12.1.1. Prevádzkovateľ prijme vhodné opatrenia, aby poskytol dotknutej osobe stručným, transparentným, zrozumiteľným a ľahko prístupným spôsobom s použitím jasných a jednoduchých jazykových prostriedkov všetky informácie (napr. o sprostredkovateľovi osobných údajov a o priebehu tohto spracovania) a urobil všetky oznámenia o spracovaní. Prevádzkovateľ dotknutej osoby informácie poskytne písomne alebo inými prostriedkami (napríklad v elektronickej forme). Za predpokladu, že identita je preukázaná inými spôsobmi, má dotknutá osoba tiež právo požiadať o poskytnutie týchto informácií ústne.

12.1.2. Prevádzkovateľ neodmietne vyhovieť žiadosti dotknutej osoby pri výkone práv dotknutej osoby (najmä práva na prístup), okrem prípadu, keď doloží, že nemôže zistiť totožnosť dotknutej osoby, na ktorú sa dotknuté údaje vzťahujú.

12.1.3. Dotknutá osoba má právo na to, aby jej prevádzkovateľ poskytol na žiadosť informácie o prijatých opatreniach, a to bez zbytočného odkladu a v každom prípade do jedného mesiaca od prijatia žiadosti. Túto lehotu je možné v prípade potreby a s ohľadom na zložitosť a počet žiadostí predĺžiť o ďalšie dva mesiace. Prevádzkovateľ bude dotknutú osobu o akomkoľvek takom predĺžení informovať do jedného mesiace od prijatia žiadosti spolu s dôvodmi pre tento odklad. Ak dotknutá osoba žiadosť podala v elektronickej forme, poskytnú sa informácie v elektronickej forme, ak je to možné a ak nepožaduje iný spôsob.

12.1.4. Pokiaľ prevádzkovateľ neprijme opatrenia, o ktoré dotknutá osoba požiadala, informuje dotknutú osobu bezodkladne a najneskôr do jedného mesiaca od prijatia žiadosti o dôvodoch neprijatia opatrenia a o možnosti podať sťažnosť na dozornom úrade a žiadať o súdnu ochranu.

12.1.5. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osoba, že všetky tieto informácie, oznámenia a úkony sú udeľované bezplatne. Pokiaľ sú podané žiadosti vyhodnotené ako zjavne nedôvodné alebo neprimerané, a najmä pokiaľ sa opakujú, môže prevádzkovateľ buď:

 • a) uložiť primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií alebo oznámení alebo s urobením požadovaných úkonov; alebo
 • b) odmietnuť žiadosti vyhovieť.

12.1.6. Zjavnú nedôvodnosť alebo neprimeranosť žiadosti dokladá prevádzkovateľ.

12.1.7. Pokiaľ má prevádzkovateľ dôvodné pochybnosti o totožnosti fyzickej osoby, ktorá podáva žiadosť, môže požiadať o poskytnutie dodatočných informácií nevyhnutných na potvrdenie totožnosti dotknutej osoby.

12.1.8. Informácie, ktoré majú byť dotknutej osobe poskytnuté, môžu byť doplnené štandardizovanými ikonami s cieľom poskytnúť ľahko viditeľným, zrozumiteľným a jasným spôsobom prehľad o zamýšľanom spracovaní. Pokiaľ sú ikony prezentované v elektronickej forme, musia byť strojovo čitateľné.

12.2. Právo na prístup k osobným údajom

12.2.1. Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, sú alebo nie sú spracovávané, a pokiaľ to tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a k nasledujúcim informáciám:

 • a) účely spracovania;
 • b) kategórie dotknutých osobných údajov;
 • c) príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým osobné údaje boli alebo budú sprístupnené, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo v medzinárodných organizáciách;
 • d) plánované obdobie, počas ktorého budú osobné údaje uložené, alebo ak ho nie je možné určiť, kritériá použité na stanovenie tohto obdobia;
 • e) existencia práva požadovať od prevádzkovateľa opravu alebo výmaz osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo obmedzenie ich spracovania alebo vzniesť námietku proti tomuto spracovaniu;
 • f) právo podať sťažnosť na dozornom úrade;
 • g) všetky dostupné informácie o zdroji osobných údajov, pokiaľ nie sú získané od dotknutej osoby;
 • h) skutočnosť, že dochádza k automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania,
 • i) a prinajmenšom v týchto prípadoch zmysluplné informácie týkajúce sa použitého postupu, ako aj významu a predpokladaných dôsledkov takého spracovania pre dotknutú osobu.

12.3. Právo na opravu

12.3.1. Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nepresné osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. S prihliadnutím na účely spracovania má tiež právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj poskytnutím dodatočného vyhlásenia.

12.4. Právo na výmaz („právo byť zabudnutý“)

12.4.1. Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a prevádzkovateľ má povinnosť osobné údaje bez zbytočného odkladu vymazať, pokiaľ je daný jeden z týchto dôvodov:

 • a) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované;
 • b) dotknutá osoba odvolá súhlas, na ktorého základe boli údaje spracovávané, a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod na spracovanie;
 • c) dotknutá osoba vznesie námietky proti spracovaniu (podľa nižšie uvedeného „práva vzniesť námietku“) a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody pre spracovanie;
 • d) osobné údaje boli spracované protiprávne;
 • e) osobné údaje musia byť vymazané na splnenie právnej povinnosti stanovenej v práve Únie alebo členského štátu, ktoré sa na prevádzkovateľa vzťahuje;
 • f) osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti v prípade osoby mladšej ako 16 rokov, u ktorej musí na spracovanie podľa účinnej právnej úpravy dať súhlas osoba vykonávajúca rodičovskú zodpovednosť.

12.5. Právo na obmedzenie spracovania

12.5.1. Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracovanie v ktoromkoľvek z týchto prípadov:

 • a) pokiaľ dotknutá osoba popiera presnosť osobných údajov, a to na obdobie potrebné na to, aby prevádzkovateľ mohol presnosť osobných údajov overiť;
 • b) spracovanie je protiprávne a dotknutá osoba odmieta výmaz osobných údajov a žiada namiesto toho o obmedzenie ich použitia;
 • c) prevádzkovateľ už osobné údaje nepotrebuje na účely spracovania, ale dotknutá osoba ich požaduje na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov;
 • d) pokiaľ dotknutá osoba vzniesla námietku proti spracovaniu, kým nebude overené, či oprávnené dôvody prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

12.6. Oznamovacia povinnosť, čo sa týka opravy alebo výmazu osobných údajov alebo obmedzenia spracovania

12.6.1. Prevádzkovateľ oznamuje jednotlivým príjemcom, ktorým boli osobné údaje sprístupnené, všetky opravy alebo výmazy osobných údajov alebo obmedzenia spracovania s výnimkou prípadov, keď sa to ukáže ako nemožné alebo to vyžaduje neprimerané úsilie. Prevádzkovateľ bude dotknutú osobu informovať o týchto príjemcoch, pokiaľ to bude požadovať.

12.7. Právo na prenositeľnosť údajov

12.7.1. Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, ktoré poskytol prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a právo odovzdať tieto údaje inému prevádzkovateľovi bez toho, aby tomu prevádzkovateľ, ktorému boli osobné údaje poskytnuté, bránil.

12.8. Právo vzniesť námietku

12.8.1. Z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie má dotknutá osoba právo kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú.

12.8.2. Pokiaľ dotknutá osoba vznesie námietku proti spracovaniu na účely priameho marketingu, nebudú už osobné údaje na tieto účely spracovávané.

12.9. Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania

12.9.1. Dotknutá osoba má právo nebyť predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracovaní vrátane profilovania, ktoré má pre neho právne účinky alebo sa ho obdobným spôsobom významne dotýkajú. Prevádzkovateľ neurobí žiadne rozhodnutia založené výhradne na automatizovanom spracovaní.

13. ODKAZY NA INÉ WEBOVÉ STRÁNKY

13.1. Webové stránky prevádzkované prevádzkovateľom môžu obsahovať odkazy na iné webové stránky. Nad týmito webovými stránkami nemá prevádzkovateľ žiadnu kontrolu. Prevádzkovateľ návštevníkov upozorňuje, že nezodpovedá za ochranu a súkromie akýchkoľvek informácií, ktoré návštevník poskytne pri navštívení takých webových stránok, a na také webové stránky sa nevzťahujú tieto pravidlá ochrany osobných údajov.

14. DEFINÍCIA

14.1. Osobným údajom je akákoľvek informácia týkajúca sa určenej alebo určiteľnej dotknutej osoby. Dotknutá osoba sa považuje za určenú alebo určiteľnú, ak je možné dotknutú osobu priamo či nepriamo identifikovať najmä na základe čísla, kódu alebo jedného či viacerých prvkov špecifických pre jeho fyzickú, fyziologickou, psychickú, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu; napríklad osobným údajom je e-mail, mobilný telefón, osobným údajom môže byť aj údaj o nákupnej preferencii v spojení s priezviskom.

14.2. Dotknutou osobou je fyzická osoba, ktorej osobné údaje sú spracovávané podľa tohto dokumentu.

14.3. Zvláštnou kategóriou osobných údajov sú údaje vypovedajúce o rasovom alebo etnickom pôvode, politických názoroch, členstve v odboroch, náboženskom vyznaní či filozofickom presvedčení, zdravotnom stave, sexuálnom živote či sexuálnej orientácii dotknutej osoby.

14.4. Spracovaním osobných údajov je akákoľvek operácia alebo sústava operácií, ktoré prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ systematicky robia s osobnými údajmi, a to automatizovane alebo inými prostriedkami. Spracovaním osobných údajov sa rozumie najmä zhromažďovanie, ukladanie na nosiče informácií, sprístupňovanie, úprava alebo pozmeňovanie, vyhľadávanie, používanie, odovzdávanie, šírenie, zverejňovanie, uchovávanie, výmena, triedenie alebo kombinovanie, blokovanie a likvidácia; zhromažďovaním osobných údajov systematický postup alebo súbor postupov, ktorého cieľom je získanie osobných údajov s cieľom ich ďalšieho uloženia na nosič informácií pre ich okamžité alebo neskoršie spracovanie; uchovávaním osobných údajov je udržiavanie údajov v takej podobe, ktorá ich umožňuje ďalej spracovávať; blokovaním osobných údajov je operácia alebo sústava operácií, ktorými sa na stanovené obdobie obmedzí spôsob alebo prostriedky spracovania osobných údajov, s výnimkou nevyhnutných zásahov; likvidáciou osobných údajov sa rozumie fyzické zničenie ich nosiča, ich fyzické vymazanie alebo ich trvalé vylúčenie z ďalších spracovaní.

14.5. Prevádzkovateľom je každý subjekt, ktorý určuje účel a prostriedky spracovania osobných údajov, vykonáva spracovanie a zodpovedá zaň. Spracovaním osobných údajov môže prevádzkovateľ zmocniť alebo poveriť sprostredkovateľov.

14.6. Sprostredkovateľom je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracováva osobné údaje pre prevádzkovateľa.

14.7. Účelom spracovania je dôvod, prečo prevádzkovateľ osobné údaje spracováva.

14.8. Rozsahom rozumieme konkrétne osobné údaje, ktoré sú spracovávané, napríklad meno a priezvisko.

15. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

15.1. Tento dokument nadobúda účinnosť dňa 17. 6. 2021.

15.2. Prevádzkovateľ je oprávnený tento dokument aktualizovať. Dotknutá osoba je povinná sledovať zmeny v tomto dokumente. Aktuálna verzia tohto dokumentu je vždy zobrazená na webových stránkach prevádzkovateľa a je umožnená jeho archivácia.

Jednoduché nakupovanie online

 • TESCO
 • Lunys